Verksamhetsplan 2021

Singö Skolas Vänner äger skolan som arrenderas ut till Singö Utveckling vilken i sin tur är operativt ansvarig för att driva verksamheterna i och kring fastigheten, varför löpande verksamheter är begränsade till:


 • Bjuda in bygden till att via medlemskap i föreningen också vara delägare av skolfastigheten.
 • Stötta Singö Utveckling så att verksamheten kan bedrivas på ett sätt som motsvarar vad som angetts i arrendeavtalet.
 • Föreningen kan också bedriva ideella verksamheter. ”BibliÖteket” där böcker, tidningar och filmer kan köpas, hyras eller lånas drivs av föreningen och verksamheten fortsätter under 2021.

Singö Utveckling ska under vårt andra pandemiår fortsätta att arbeta med fastighetsfrågor, bland annat:

 • Färdigställa brandskydd och bygglov.
 • Projetktera byte av värmesystem till bägge byggnaderna
 • Renovera pumphuset
 • Snygga till i skolskogen


Administrativa utmaningar återstår fortfarande:

 • Momsregistrera alla verksamhetsgrenar


Målsättningen är givetvis att fylla skolan med verksamheter vartefter det blir möjligt och föreningarna behöver:

 • Fungerande arbetsgrupper och ännu mer aktivitet
 • Engagera hyresgäster (näringsidkare) till stora skolhuset
 • Engagera aktivitetsutövare i skolträdgården


Övrigt:

 • Skapa tydligare kommunikation och skyltning

 • Uppföra en "hållbarhetsstig" kring skolan

 • Upprätta en förstudie i avsikten att utveckla besöksnäring på Singö med skolan som ett nav.